Gói cước

0

VNĐ/Block/Tháng

 • 30.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 10.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

190.000

VNĐ/Block/tháng

 • 500.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

555.000

VNĐ/Block/tháng

 • 1.500.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

1.050.000

VNĐ/Block/tháng

 • 3.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số ký tự chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

1.480.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 4.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

3.150.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 9.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

5.940.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 18.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số ký tự chỉ được sử dụng trong 06 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

2.100.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 6.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

6.600.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 20.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

11.160.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 36.000.000 ký tự
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số lượng ký tự: Liên hệ
 • Giọng đọc cơ bản
 • Giọng đọc nâng cao
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số ký tự chỉ được sử dụng trong 12 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

0

VNĐ/Block/tháng

 • 30 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 60 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

2.100.000

VNĐ/Block/tháng

 • 3.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

4.110.000

VNĐ/Block/tháng

 • 6.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

6.700.000

VNĐ/Block/tháng

 • 10.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số phút sử dụng chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

12.330.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 18.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

24.120.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 36.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

39.300.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 60.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số phút sử dụng chỉ được sử dụng trong 06 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

26.800.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 40.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

47.160.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 72.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

77.280.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 120.000 phút
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số lượng phút Liên hệ
 • Chuyển đổi từ file âm thanh
 • Chuyển đổi streaming
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số phút sử dụng chỉ được sử dụng trong 12 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

0

VNĐ/Block/tháng

 • 10 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

0

VNĐ/Block/7 ngày

 • 100 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

1.000.000

VNĐ/Block/tháng

 • 1.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

3.940.000

VNĐ/Block/tháng

 • 4.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

7.696.000

VNĐ/Block/tháng

 • 8.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số Request chỉ được sử dụng trong 01 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

5.910.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 6.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

23.088.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 24.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

45.456.000

VNĐ/Block/6 Tháng

 • 48.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số Request chỉ được sử dụng trong 06 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.

11.544.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 12.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

47.350.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 50.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

89.376.000

VNĐ/Block/12 Tháng

 • 96.000 requests
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ

 

 • Số lượng requests Liên hệ
 • Giới hạn tính năng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

• Giá cước chưa bao gồm thuế VAT.

• Số Request chỉ được sử dụng trong 12 tháng, sản lượng không dùng hết không được cộng dồn vào tháng kế tiếp.