Gói cước

Trial
Free 7 Ngày 10.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
5000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp
Starter
300.000 VNĐ/Tháng 1.000.000 ký tự
Ngữ điệu cơ bản
4 Giọng đọc
10.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp
Standard
1.380.000 VNĐ/Block/Năm 5.000.000 ký tự
Ngữ điệu cơ bản
4 Giọng đọc
50.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Growth
2.730.000 VNĐ/Block/Năm 10.000.000 ký tự
Ngữ điệu cơ bản
4 Giọng đọc
50.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Enterprise
Liên hệ
Ngữ điệu cơ bản
4 Giọng đọc
Liên hệ
Liên hệ
Trial
Free 7 Ngày 10.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
5000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp
Starter
330.000 VNĐ/Tháng 1.000.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
10.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp
Standard
1.530.000 VNĐ/Block/Năm 5.000.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
50.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Growth
3.030.000 VNĐ/Block/Năm 10.000.000 ký tự
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
50.000 Ký tự tối đa/lần
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Enterprise
Liên hệ
Ngữ điệu tự nhiên
8 Giọng đọc
Liên hệ
Liên hệ
Trial
Free 7 Ngày
60 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp
Starter
1.100.000 VNĐ/Block/Năm
2.000 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Standard
2.500.000 VNĐ/Block/Năm
5.000 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Growth
4.500.000 VNĐ/Block/Năm
10.000 Phút sử dụng
Sử dụng trực tiếp Sử dụng qua api
Enterprise
Tùy chọn
Liên hệ
Liên hệ
Trial
Free 1 Tháng
100 Requets
Sử dụng qua api
Starter
300.000 VNĐ/Tháng
300 Request
Sử dụng qua api
Standard
900.000 VNĐ/Tháng
1.000 Request
Sử dụng qua api
Growth
2.400.000 VNĐ/Tháng
3.000 Request
Sử dụng qua api
Enterprise
Tùy chọn
Liên hệ
Liên hệ